Friday, January 11, 2013

ಓ ನನ್ನ ಮನವೇ..

ಓ ನನ್ನ ಮನವೇ..
ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನೇಕೆ ಅಳುವೇ?
ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ
ಇರುವುದು ಗೆಲುವು ಸೋಲೆಂಬ ಕಣಿವೆ 
ಸೂಲಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಕಾಣುವುದೇ 
ಆ ಕಣಿವೆಗೆ ಸೇತುವೆ 

-ದೇವದತ್ತ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಘಟ್ 

No comments: